Algemene voorwaarden

Hondencentrum DogsFirst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64673847.

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hondencentrum: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een (groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, opgeleid voor en gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden.
3. Cursist: hondeneigenaar die Hondencentrum wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
4. Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende (ongewenst) gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft.
5. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de Hondencentrum zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
6. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van een overeenkomst

1. Overeenkomst/Opdracht wordt aangegaan door het invullen van het inschrijfformulier op de website of door het sturen van een mail aan Hondencentrum.
2. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
4. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag of binnen de termijn vermeld op de factuur.
5. In geval van niet tijdige betaling behoudt Hondencentrum zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
6. De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag direct na het consult contant te voldoen of binnen 24 uur per bankoverschrijving. Bij in gebreke blijven vervalt het recht op een behandelplan en aanvullende ondersteuning.
7. De cursist ontvangt na aanmelding per mail bevestiging van betreffende cursus.
8. De cliënt ontvangt na aanmelding per mail bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.
9. Een groepscursus bestaat uit vijf opeenvolgende lessen van één les per week tenzij anders afgesproken.
10. Individuele lessen bestaat uit vijf opeenvolgende lessen van minimaal één les per week tenzij anders afgesproken.
11. Indien de cursist/cliënt minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
12. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur/gedragsbegeleider, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
13. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 3: De cursus of activiteit, het consult:

1. Door de cursist afgezegde groepslessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met het Hondencentrum. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
2. Door cursist/cliënt afgezegde individuele lessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de instructeur/gedragsbegeleider ingepast.
3. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
4. Indien een consult later dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt afgezegd wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht.
5. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur/gedragsbegeleider lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur/gedragsbegeleider ingehaald kunnen worden.
6. Cursisten/cliënten dienen uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist/cliënt de instructeur/gedragsbegeleider zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/het consult, op de hoogte te brengen.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname een cursussen, activiteiten en consulten:

1. Op het terrein van het Hondencentrum en/of tijdens de lessen op locatie dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur/gedragsbegeleider aangelijnd te zijn.
2. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
3. De te trainen honden dienen er gezond en verzorgd uit te zien. Indien de instructeur/gedragsbegeleider het vermoeden heeft dat de hond iets mankeert dan behoudt zij het recht de afspraak met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Honden, welke deelnemen aan een cursus en/of door gedragsbegeleider worden begeleidt, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. In plaats van genoemde inentingen volstaat een geldige titerbepaling.
5. Bij aanvang van een cursus/activiteit zal gevraagd worden om het hondenpaspoort/entingsboekje/titerbepaling.
6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist/cliënt overleg te plegen met de instructeur/gedragsbegeleider alvorens hij/zij op de les verschijnt.
7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur/gedragsbegeleider en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
8. De cursist/cliënt dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragsbegeleider op te volgen.
9. In overleg met de instructeur/gedragsbegeleider is het toegestaan dat de cursist/cliënt andere personen meebrengt naar de training/het consult doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
10. 
Cursisten/cliënten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting of een tuig. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s, correctietuigen en dergelijke zijn niet toegestaan zonder overleg. Tevens worden uitrol-/flexilijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
11. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragsbegeleider u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragsbegeleider en de omgeving)
12. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur/gedragsbegeleider worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
13. Hondencentrum wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. U dient aanwijzingen om overlast te voorkomen op te volgen.
14.
Als een hond tijdens een training op openbaar terrein zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren aanwezige afvalbakken of af te voeren naar huis. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
15. Hondencentrum laat geen honden toe bij de theorielessen tenzij hierover anders is afgesproken. We verwachten dat de hond thuis blijft of in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen. Als uw hond niet alleen kan blijven in de auto, dan kunt u, in overleg, de bench meenemen en de hond op een door ons aan te wijzen plek plaatsen.
16. Tijdens de lessen/het consult is het de cursist/cliënt verboden om binnen en/of in de aanwezigheid van de instructeur/gedragsbegeleider te roken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool

1. Het Hondencentrum is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
2. Cursisten trainen te allen tijde op eigen risico bij de hondenschool.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van het Hondencentrum op internet of andere publicaties binden Hondencentrum niet.
4. Het Hondencentrum is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor Hondencentrum ter zake verzekerd is.
5. Het Hondencentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.
6. Gedragsadvies leidt niet tot aansprakelijkheid van het Hondencentrum voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
7. Instructeur/gedragsbegeleider staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

1. De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
2. Cursist/cliënt dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarbij de hond(en) zijn meeverzekerd. Check dit bij uw verzekeringsmaatschappij.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Copyright

Alle door het Hondencentrum verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van het Hondencentrum. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hondencentrum worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8: Geschillen

Op overeenkomsten gesloten met het Hondencentrum is Nederlands recht van toepassing.

 

Lees ook de Privacyverklaring